Algemene voorwaarden

 

Opdrachtgever is de cliënt, opdrachtnemer is Mooi Werk.

Kwaliteit

1. De opdrachtnemer levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Geheimhouding

2. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

Eenmaal herziening

3. Wanneer u ontevreden bent over de geleverde resultaten geeft u dit duidelijk aan. Mooi Werk neemt de tekst dan terug voor correctie en herziening. Meer dan één herziening of drastische wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Tussentijdse wijziging of annulering van de opdracht

4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

5. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Wanneer er sprake is van overmacht bij de opdrachtnemer, waardoor de opdracht niet door kan gaan, zal deze direct contact opnemen met/in overleg treden met de opdrachtgever.

7. Bij een ingehuurde notulist: bij annulering korter dan 24 uur van tevoren wordt er 1 uur vergadertijd in rekening gebracht.

Offerte en offertekosten

8. Aan een oriënterend gesprek met Mooi Werk zelf en/of offerte zijn geen kosten verbonden.

9. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand, tenzij anders aangegeven.

Kostensoorten

9. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende kostensoorten, zoals honorariumkosten, bureaukosten, bemiddelingskosten, reiskosten, wachttijdkosten en kosten van derden.

10. Spoedtarieven gaan in werking wanneer een notulist korter dan 24 uur van te voren wordt aangevraagd, of het verslag binnen 3 dagen na de vergadering bij de opdrachtgever binnen moet zijn.

11. Voor de notuleerservice geldt een minimale afname van 1 vergaderuur.

Levering en eerste gebruiksrecht

12. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Vrijwaring

13. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

14. De notulisten kunnen tijdens de vergaderingen gebruik maken van opnameapparatuur. Dat dienen zij vooraf aan te kondigen aan de opdrachtgever. De opnames dienen enkel en alleen de notulist bij het uitwerken van het verslag. Opdrachtgever en andere aanwezigen tijdens de vergadering kunnen hier geen aanspraak op maken. Er is geen sprake van privacy inbreuk; de opname kunnen niet gebruikt worden voor juridische kwesties, het gaat niet om gevoelige informatie uit huiselijke sferen en de opnames zijn niet onrechtmatig verkregen.

Auteursrechten

15. De opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

16. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

17. De bepalingen van artikel 13 en 14 hebben ook betrekking op teksten die de opdrachtnemer van derden betrekt. De opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever dat hij in die gevallen gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

18. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan de opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen. Vanaf twee maanden na de factuurdatum is tevens wettelijke rente verschuldigd over uitstaande betalingen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

19. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.