Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat hoe Mooi Werk omgaat uw persoonsgegevens; welke persoonsgegevens er worden verzameld en voor wel doeleinde. U kunt uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Het is belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en Mooi Werk raadt u daarom aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Algemeen

Mooi Werk is een eenmanszaak in de dienstensector. Om haar diensten uit te kunnen oefenen verwerkt zij privacygevoelige informatie, namelijk persoonsgegevens. Bij de uitvoering van deze dienstverlening werkt Mooi Werk samen met zzp’ers.

Mooi Werk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij houdt Mooi Werk zich aan de verplichtingen uit de vigerende privacywetgeving. Dat houdt onder andere in dat Mooi Werk:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt; Mooi Werk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren en afhandelen van uw opdracht;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit betekent dat er niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan die nodig zijn voor de uitvoering voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst;
  • persoonsgegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of in geval van wettelijke verplichting;
  • afspraken maakt met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruiktdan waarvoor de gegevens met derde partijen worden gedeeld;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • u te allen tijde de gelegenheid biedt om inzage te krijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens, deze desgewenst te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

De gegevens die voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn en daarom worden gevraagd  zijn:

  • Naam, telefoonnummer en emailadres contactpersoon opdracht
  • Adresgegevens factuuradres en unieke identificaties van de opdrachtgever (referentie, kenmerk, project- of ordernummer)

Doeleinden 

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht.

Verstrekking aan derden

Mooi Werk geeft een deel van de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen, namelijk de notulisten die als zzp-er door Mooi Werk worden ingeschakeld. Zij hebben uw contactgegevens nodig om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Tussen Mooi Werk en de ingeschakelde bestaat een verwerkersovereenkomst, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Een modelovereenkomst kunt u inzien op de Mooi Werk website.

Verder zal Mooi Werk de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Dergelijke wettelijke verplichtingen vloeien bijvoorbeeld voort uit belasting- en opsporingswetgeving.

Beveiligen en bewaren

De toegang tot uw gegevens is afgeschermd. Na afronding van een opdracht wordt E-mail verkeer 1 jaar bewaard. Factuurgegevens moeten volgens de belastingwetgeving 7 jaar bewaard worden. Verslagen en andere teksten worden beveiligd gearchiveerd. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kunnen ze op uw verzoek worden verwijderd.

Als uw naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Mooi Werk wilt opnemen, dan kan dat via 050 3132270 of mail naar info@mooiwerkgroningen.nl