Model verwerkersovereenkomst

Hieronder de inhoud van de verwerkersovereenkomst tussen Mooi Werk en haar notulisten. 

 

De notulist en Mooi Werk notuleerservice spreken af dat:

  • Het enige doel van het verstrekken van persoonsgegevens van cliënten van Mooi Werk aan de notulist is het ten uitvoer brengen van de opdracht. Mooi Werk voorziet de notulist van de naam van een contactpersoon, en evt. zijn of haar functie, bedrijf organisatie, emailadres en telefoonnummer. Tijdens het uitvoeren van de opdracht (notuleren) kan er privacy gevoelige informatie (en/of persoonsgegevens) worden gedeeld in een vergadering. Deze worden vermeld in het verslag wanneer wenselijk en worden voor geen andere doeleinden gebruikt.
  • De notulist ten alle tijden een geheimhoudingsplicht heeft.
  • De notulist passende technische en organisatorische maatregelen treft om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.
  • De notulist zich mag laten vervangen, in overleg met Mooi Werk en opdrachtverstrekker, mits de vervanger aantoonbaar even capabel is.
  • De notulist Mooi Werk helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als het gaat om hun privacyrechten. Zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit.
  • De notulist Mooi Werk helpt om andere verplichtingen na te komen, zoals het melden van datalekken.
  • De notulist na afloop van de verwerkingsdiensten de gegevens verwijdert Kopieën mogen beveiligd gearchiveerd worden, maar er kan verzocht worden deze te verwijderen. Dit geldt niet voor gegevens die de notulist wettelijk verplicht is te bewaren, zoals facturen.
  • De notulist meewerkt aan audits op verzoek. Hiervoor stelt de verwerker alle relevante informatie beschikbaar zodat gecontroleerd kan worden of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen.